Yritysvastuupolitiikka

Puradon yritysvastuupolitiikka määrittelee Puradon yritysvastuun kehyksen ja linjaukset
eri vastuualueilla. Purado edistää kestävää kehitystä liketoiminnassaan. Purado
edellyttää myös toimittajiensa noudattavan Puradon vastuullisuuden periaatteita.

Puradon yritysvastuun alueet

Vastuullisuus on Puradon toiminnan perusta, ja se jakautuu viiteen eri osa-alueeseen:
toiminnan eettisyys, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu, tuotevastuu ja
ympäristövastuu.

1. Toiminnan eettisyys

Purado odottaa koko henkilöstön noudattavan eettisiä periaatteita. Toimittajien
odotetaan noudattavan samoja periaatteita tai vastaavia omiaan. Vastaavasti yrityksen
ja toimittajien tulee noudattaa kaikkia soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja,
säännöksiä ja yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

Työntekijät eivät saa tukea tai edistää korruptiota, lahjontaa tai rahanpesua missään
muodossa. Mahdollisten lahjojen on oltava kohtuullisia, sekä lakien ja normaalien
liiketapojen mukaisia.

Työntekijöiden ja muiden sidosryhmien odotetaan toimivan rehellisesti kaikissa
liiketoimintasuhteissaan.

2. Sosiaalinen vastuu

Puradon sosiaalinen vastuu koostuu ihmisoikeuksien ja työntekijöiden perusoikeuksien
kunnioittamisesta, työterveyden ja työturvallisuuden huolehtimisesta ja
sitoutumisestamme muihin sidosryhmiin ja yhteiskuntaan.

Purado noudattaa kaikkia soveltuvia kansallisia lakeja ja säännöksiä ihmisoikeuksista ja
työntekijöiden oikeuksista, ja odottaa toimittajien toimivan samoin. Purado kunnioittaa,
ja odottaa toimittajien noudattavan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteita ja
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista.

Purado noudattaa kaikkia soveltuvia kansallisia työsuojelulakeja ja -säännöksiä, ja
tarjoaa henkilöstölleen turvallisen ja terveellisen työympäristön.

Tapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisy kuuluu Puradon periaatteisiin.

Vaarojen ja riskien analysointi ja turvallisten työtapojen parantaminen on jatkuvaa
toimintaa. Työntekijät opastetaan turvalliseen toimintaan liittyen kemikaaleihin ja muihin
työpaikan sisällä oleviin riskeihin, ja annetaan tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet.

Työntekijöille tarjotaan asianmukainen työterveyspalvelu ja lainmukaiset vakuutukset,
sekä lakien edellyttämät koulutukset. Kaikki työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät
tapaturmat ja muut poikkeamat raportoidaan ja käsitellään asianmukaisesti.

3. Taloudellinen vastuu

Purado toimii pitkäjänteisesti yritysverkostossa, tavoitellen pysyvää kannattavuutta ja
pitkiä suhteita asiakkaisiin. Puradon valmistuksen ytimessä ovat laadukkaat tuotteet,
joilla mahdollistetaan ja parannetaan asiakkaiden prosessien toimintaa ja pitkät
huoltovälit. Toimintaa kehitetään ja parannetaan harkiten, vallitsevien olosuhteiden ja
mahdollisuuksien mukaan, ja tavoitellaan kustannustehokkuutta.

Toimittajaverkostossa toimitaan pitkäjänteisesti ja ammattimaisesti.

4. Tuotevastuu

Puradon tavoitteena on valmistaa laadukkaita tuotteita, joilla asiakas saa hyötyä omissa
laitteissaan ja prosesseissaan. Tuotteet valmistetaan useimmiten asiakkaan
piirustusten mukaisesti. Tuotteen turvallisuusvaatimusten täyttyminen määritellään
täten yleensä asiakkaan kanssa yhteistyössä. Purado varmistaa omalla toiminnallaan,
etteivät pinnoitteet tai muut tuotteet aiheuta viasta johtuvaa poikkeavaa vaaraa
asiakkaan tiloissa. Puradolla on voimassa oleva tuotevastuuvakuutus.

Liittyen kemikaaleihin Purado noudattaa ja odottaa toimittajien noudattavan Euroopan
Unionin REACH-asetusta. Toimittajien odotetaan noudattavan RoHS-direktiiviä
(vaarallisten aineiden rajoittaminen, sähkölaitteet). Muissa maissa sijaitsevien
toimittajien odotetaan myös noudattavan vastaavaa paikallista lainsäädäntöä.

Toimittajan pitää varmistaa, että kemikaaleissa ja kemikaaliseoksissa esiintyvät
vaaralliset aineet yksilöidään käyttöturvallisuustiedotteissa, sekä että asianmukaiset
analyysitodistukset toimitetaan kemikaalien mukana.

5. Ympäristövastuu

Purado toimii ottaen huomioon ympäristölainsäädännön ja säännökset. Puradolla on
voimassa oleva ympäristölupa, jonka vaatimuksia noudatetaan. Ympäristöriskit
tunnistetaan ja arvioidaan. Ympäristövahinkojen mahdollisuus pyritään eliminoimaan.

Työntekijät opastetaan ympäristövahinkojen torjuntaan, ja annetaan ohjeet vaarallisen
jätteen hävittämiseksi vastuullisesti. Jätteet lajitellaan tai kierrätetään vähintään
lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Purado käyttää valmistuksessa ympäristölle
vaarallisia aineita, joiden varastoinnista, käytöstä ja hävityksestä huolehditaan
vastuullisesti.

Energian käyttöä tehostetaan mahdollisuuksien mukaan, ja panostetaan pitkällä
tähtäimellä kestäviin energialähteisiin.

Vastuu, valvonta ja muutokset

Ohjetta tarkastellaan osana strategista suunnittelua, ja päivitetään tarpeen mukaan.
Yritysjohdon velvollisuus on huolehtia, että toiminta on tämän ohjeen mukaista.
Toimitusjohtaja vastaa tämän politiikan päivittämisestä, ja hallitus hyväksyy sen.

Jani Salo
Toimitusjohtaja
Purado Oy